Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het internetforum op https://fpv-racing.nl. Om het forum te gebruiken, moet u akkoord gaan met deze voorwaarden.

De beheerder kan andere producten en diensten aanbieden, onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van het forum.

Ga naar:

Belangrijke termen

Deze voorwaarden omvatten een aantal belangrijke bepalingen die van invloed zijn op uw rechten en verantwoordelijkheden, zoals de disclaimers in Disclaimers, beperkingen op de aansprakelijkheid van de beheerder ten opzichte van u in Beperkingen van de aansprakelijkheid, uw overeenkomst om de beheerder te dekken voor schade veroorzaakt door uw misbruik van het forum in Verantwoordelijkheid voor uw gebruik, en een overeenkomst om geschillen te beslechten in Geschillen.

Uw toestemming om het forum te gebruiken

Onder deze voorwaarden geeft de beheerder u toestemming om het forum te gebruiken. Iedereen moet akkoord gaan met deze voorwaarden om het forum te kunnen gebruiken.

Voorwaarden voor het gebruik van het forum

Uw toestemming om het forum te gebruiken is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je moet ten minste dertien jaar oud zijn.

 2. U mag het forum niet meer gebruiken als de beheerder rechtstreeks contact met u opneemt om te zeggen dat u dat niet mag.

 3. U moet het forum gebruiken in overeenstemming met Aanvaardbaar gebruik en Inhoudelijke normen.

Aanvaardbaar gebruik

 1. U mag de wet niet overtreden met behulp van het forum.

 2. Je mag geen gebruik maken of proberen te maken van andermans account op het forum zonder hun specifieke toestemming.

 3. U mag geen gebruikersnamen of andere unieke identificatoren op het forum kopen, verkopen of anderszins verhandelen.

 4. U mag geen advertenties, kettingbrieven of andere verzoeken sturen via het forum, of het forum gebruiken om adressen of andere persoonlijke gegevens te verzamelen voor commerciële mailinglijsten of databases.

 5. U mag de toegang tot het forum niet automatiseren of het forum monitoren, zoals met een webcrawler, browser plug-in of add-on, of een ander computerprogramma dat geen webbrowser is. 6. U mag het forum crawlen om het te indexeren voor een publiek beschikbare zoekmachine, als u er een uitvoert.

 6. U mag het forum niet gebruiken om e-mail te sturen naar distributielijsten, nieuwsgroepen of groepsmailaliassen.

 7. U mag niet ten onrechte impliceren dat u verbonden bent met of onderschreven wordt door de beheerder.

 8. U mag geen hyperlink plaatsen naar afbeeldingen of andere niet-hypertextuele inhoud op het forum op andere webpagina’s.

 9. U mag geen merken die het eigendomsrecht tonen verwijderen van materialen die u van het forum downloadt.

 10. U mag geen enkel deel van het forum tonen op andere websites met <iframe>.

 11. U mag geen beveiligings- of toegangsbeperkingen van het forum uitschakelen, vermijden of omzeilen.

 12. U mag de infrastructuur van het forum niet belasten met een onredelijke hoeveelheid verzoeken, of verzoeken die bedoeld zijn om een onredelijke belasting op te leggen aan de informatiesystemen die aan het forum ten grondslag liggen.

 13. U mag zich niet voordoen als een ander via het forum.

 14. U mag niemand aanmoedigen of helpen die deze voorwaarden schendt.

Inhoudelijke normen

 1. U mag geen inhoud aan het forum toevoegen die illegaal, beledigend of anderszins schadelijk is voor anderen. Dit geldt ook voor inhoud die intimiderend, ongepast of beledigend is.

 2. U mag geen inhoud op het forum plaatsen die in strijd is met de wet, inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, inbreuk maakt op iemands privacy of inbreuk maakt op overeenkomsten die u met anderen hebt gesloten.

 3. U mag geen inhoud op het forum plaatsen die kwaadaardige computercode bevat, zoals computervirussen of spyware.

 4. U mag geen inhoud op het forum indienen als een loutere plaatshouder, om een bepaald adres, een gebruikersnaam of een andere unieke identificatiecode te hebben.

 5. U mag het forum niet gebruiken om informatie te onthullen die u niet mag onthullen, zoals vertrouwelijke of persoonlijke informatie van anderen.

Handhaving

De beheerder kan overtredingen van deze voorwaarden onderzoeken en vervolgen in de grootst mogelijke juridische mate. De onderneming kan de wetshandhavingsautoriteiten op de hoogte stellen en samenwerken bij de vervolging van schendingen van de wet en deze voorwaarden.

De onderneming behoudt zich het recht voor om de inhoud van het forum om welke reden dan ook te wijzigen, te redigeren en te verwijderen. Als u van mening bent dat iemand inhoud heeft ingediend op het forum in strijd met deze voorwaarden, [neem dan onmiddellijk contact met ons op] (#hoofdcontact).

Uw Account

U moet een account aanmaken en inloggen om sommige functies van het forum te kunnen gebruiken.

Om een account aan te maken, moet je wat informatie over jezelf geven. Als u een account aanmaakt, gaat u ermee akkoord om op zijn minst een geldig e-mailadres op te geven en dat adres up-to-date te houden. U kunt uw account op elk moment sluiten door een e-mail te sturen naar bjrno@fpv-racing.nl.

U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle acties die worden ondernomen met behulp van uw account, al dan niet geautoriseerd door u, totdat u ofwel uw account sluit ofwel de beheerder op de hoogte stelt dat uw account is gecompromitteerd. U gaat ermee akkoord de beheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat uw account is gecompromitteerd. U gaat ermee akkoord een veilig wachtwoord voor uw account te selecteren en dit geheim te houden.

De beheerder kan uw account op het forum beperken, opschorten of sluiten volgens het beleid van de beheerder voor het behandelen van verzoeken tot verwijdering van auteursrechten, of als de beheerder redelijkerwijs gelooft dat u een regel in deze voorwaarden hebt overtreden.

Uw inhoud

Niets in deze voorwaarden geeft de beheerder enige eigendomsrechten op intellectueel eigendom dat u deelt met het forum, zoals uw accountinformatie, berichten of andere inhoud die u indient op het forum. Niets in deze voorwaarden geeft u enige eigendomsrechten in het intellectuele eigendom van de beheerder, ook niet.

Tussen u en de beheerder blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u indient op het forum. U gaat ermee akkoord niet ten onrechte te impliceren dat de inhoud die u indient op het forum wordt gesponsord of goedgekeurd door de beheerder. Deze voorwaarden verplichten de beheerder niet om kopieën van de inhoud die u indient op te slaan, te onderhouden of te verstrekken, en deze te wijzigen, volgens deze voorwaarden.

Inhoud die u indient op het forum is van u en u beslist welke toestemming u aan anderen geeft. Maar op zijn minst geeft u de beheerder toestemming om inhoud die u indient op het forum te verstrekken aan andere gebruikers van het forum. Met die speciale licentie mag de beheerder de inhoud die u op het forum indient, kopiëren, publiceren en analyseren.

Wanneer de inhoud die u indient wordt verwijderd van het forum, door u of door de beheerder, eindigt de speciale licentie van de beheerder wanneer de laatste kopie verdwijnt uit de back-ups, caches en andere systemen van de beheerder. Andere licenties die u toepast op inhoud die u indient, zoals Creative Commons licenties, kunnen worden voortgezet nadat uw inhoud is verwijderd. Deze licenties kunnen anderen, of de beheerder zelf, het recht geven om je content weer te delen via het forum.

Anderen die inhoud ontvangen die u op het forum indient, kunnen de voorwaarden waarop u uw inhoud in licentie geeft, schenden. U gaat ermee akkoord dat de beheerder niet aansprakelijk is voor deze schendingen of de gevolgen ervan.

Uw verantwoordelijkheid

U gaat ermee akkoord de beheerder te vrijwaren van juridische claims van anderen met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden, of schending van deze voorwaarden door anderen die uw account op het forum gebruiken. Zowel u als de beheerder gaat ermee akkoord de andere partij op de hoogte te stellen van eventuele juridische claims waarvoor u de beheerder zo snel mogelijk moet vrijwaren. Als de beheerder u niet snel op de hoogte stelt van een juridische claim, hoeft u de beheerder niet te vrijwaren voor schade die u had kunnen verdedigen of verzachten met een onmiddellijke kennisgeving. U stemt ermee in om de beheerder in staat te stellen het onderzoek, de verdediging en de afhandeling van juridische claims waarvoor u de beheerder zou moeten vrijwaren, te controleren en om met deze inspanningen samen te werken. De beheerder gaat ermee akkoord niet in te stemmen met een schikking die schuld voor u erkent of verplichtingen aan u oplegt zonder uw voorafgaande toestemming.

Disclaimers

Je accepteert alle risico’s van het gebruik van het forum en de inhoud van het forum. Voor zover de wet het toestaat, bieden de beheerder en zijn leveranciers het forum aan zoals het is, zonder enige vorm van garantie.

Het forum kan een hyperlink plaatsen naar en integreren in fora en diensten die door anderen worden beheerd. De beheerder geeft geen enkele garantie over diensten die door anderen worden gerund, of over de inhoud die zij kunnen leveren. Het gebruik van diensten die door anderen worden uitgevoerd, kan worden geregeld door andere voorwaarden tussen u en degene die de dienst uitvoert.

Beperkingen in aansprakelijkheid

De beheerder noch zijn leveranciers zijn jegens u aansprakelijk voor contractbreukschade die hun personeel redelijkerwijs niet had kunnen voorzien toen u akkoord ging met deze voorwaarden.

Voor zover de wet dit toestaat, is de totale aansprakelijkheid voor claims van welke aard dan ook met betrekking tot het forum of de inhoud van het forum beperkt tot $50,.

Feedback

De beheerder verwelkomt uw feedback en suggesties voor het forum. Zie de Contact sectie hieronder voor manieren om met ons in contact te komen.

U gaat ermee akkoord dat de beheerder vrij is om te reageren op feedback en suggesties die u geeft, en dat de beheerder u niet hoeft te melden dat uw feedback is gebruikt, uw toestemming hoeft te krijgen om deze te gebruiken of u hoeft te betalen. U stemt ermee in om geen feedback of suggesties waarvan u denkt dat ze vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk zijn, aan u of aan anderen te geven.

Beëindiging

U of de beheerder kan de overeenkomst in deze voorwaarden te allen tijde beëindigen. Wanneer onze overeenkomst eindigt, eindigt ook uw toestemming om het forum te gebruiken.

De volgende bepalingen blijven na het einde van onze overeenkomst van kracht: Uw inhoud, Feedback, Uw verantwoordelijkheid, Disclaimers, Limits on Liability, en Algemene Voorwaarden.

Geschillen

De wet zal elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden of uw gebruik van het forum regelen.

U en de beheerder komen overeen om alleen in staats- of federale rechtbanken van de stad een gerechtelijk bevel te vragen in verband met deze voorwaarden. Noch u, noch de beheerder zal bezwaar maken tegen de jurisdictie, het forum of de plaats van handeling in die rechtbanken.

Andere dan een gerechtelijk bevel te vragen of voor claims onder de Computer Fraud and Abuse Act, zullen u en de beheerder elk geschil oplossen door middel van bindende arbitrage van de American Arbitration Association. Arbitrage zal plaatsvinden volgens de Commercial Arbitration Rules en de aanvullende procedures voor consumentengeschillen van de AAA. Arbitrage zal plaatsvinden in city_for_disputes. U zult elk geschil beslechten als individu, en niet als onderdeel van een class action of andere representatieve procedure, of het nu gaat om de eiser of een class-lid. Geen enkele arbiter zal een geschil consolideren met een andere arbitrage zonder toestemming van de beheerder.

Elke arbitrage-uitspraak omvat de kosten van de arbitrage, redelijke advocatenhonoraria en redelijke kosten voor getuigen. U en de beheerder kunnen arbitrage-uitspraken invoeren in elke rechtbank die bevoegd is.

Algemene voorwaarden

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar is zoals deze is geschreven, maar kan worden gewijzigd om deze afdwingbaar te maken, moet deze bepaling worden gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze afdwingbaar te maken. Anders moet die bepaling worden geschrapt.

U mag uw overeenkomst met de beheerder niet overdragen. De beheerder mag uw overeenkomst overdragen aan een filiaal van de beheerder, een ander bedrijf dat de controle over de beheerder verkrijgt, of een ander bedrijf dat activa van de beheerder koopt die verband houden met het forum. Elke poging tot overdracht tegen deze voorwaarden heeft geen juridische gevolgen.

Noch de uitoefening van enig recht onder deze overeenkomst, noch het afzien van enige inbreuk op deze overeenkomst, doet afstand van enige andere inbreuk op deze overeenkomst.

Deze voorwaarden belichamen alle voorwaarden van de overeenkomst tussen u en de beheerder over het gebruik van het forum. Deze voorwaarden vervangen volledig alle andere overeenkomsten over uw gebruik van het forum, al dan niet schriftelijk.

Contact

U kunt de beheerder onder deze voorwaarden op de hoogte stellen en vragen sturen naar de beheerder, op bjrno@fpv-racing.nl.

De beheerder kan u onder deze voorwaarden op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u opgeeft voor uw account op het forum, of door een bericht te plaatsen op de startpagina van het forum of op uw accountpagina.

Veranderingen

De beheerder heeft deze voorwaarden voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2018, en kan deze voorwaarden opnieuw aanpassen. De beheerder zal alle updates op het forum plaatsen. Voor updates die substantiële wijzigingen bevatten, gaat de beheerder ermee akkoord om u te e-mailen, als u een account hebt aangemaakt en een geldig e-mailadres hebt opgegeven. De beheerder kan ook updates aankondigen met speciale berichten of waarschuwingen op het forum.

Zodra u bericht krijgt over een update van deze voorwaarden, moet u akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden om het forum te kunnen blijven gebruiken.

Deze voorwaarden zijn op 6 oktober 2020 automatisch uit het engels vertaald met behulp van Deeple.com